Menu
ZŠ Horní Kruty
ZŠ Horní Kruty

Základní škola
Horní Kruty

​​ Horní Kruty 29

O škole

Základní škola Horní Kruty je malotřídní škola, která poskytuje vzdělání žákům 1.-5. ročníku ZŠ. V současné době je organizovaná jako trojtřídní (1., 2.+3., 4.+5. ročník).

Co nabízíme:

 • přívětivé a bezpečné prostředí venkovské malotřídní školy s přátelskou atmosférou, založenou na vzájemné úctě, důvěře a pocitu sounáležitosti
 • kvalitní výuku vycházející ze spojení tradičních a moderních metod, zaměřenou na aktivní dovednosti žáků a jejich týmovou spolupráci
 • individuální přístup a osobnostní rozvoj žáků - citlivé vedení k rozvoji individuálního talentu, tvořivosti a samostatnosti, formování morálních hodnot a etických principů
 • pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami - kvalifikovanou péči o žáky vyžadující podpůrná opatření, včetně žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • přirozený kontakt, vzájemnou spolupráci a pomoc mezi dětmi různého věku
 •  individuální vzdělávání (domškoláci)
 • školní družinu od 6:30 do 16:15 hodin - pro žáky všech pěti ročníků bezplatně
 • plavecký výcvik pro všechny žáky - 2. a 3. ročníkům hradíme kurzovné
 • kroužek angličtiny pro 1. a 2. ročník (zájmový útvar) - bezplatně
 • badatelský kroužek, multimediální kroužek
 • kroužek počítačové kreativity, modelářský kroužek (s využitím 3D tisku)
 • kroužek keramiky
 • kroužek jóga pro děti
 • hudební kroužek (hra na kytaru)
 • moderní vybavení: počítačová učebna, počítače ve třídách, interaktivní tabule
 • zdravé a příjemné vnější prostředí školy - využití k výuce a projektům
 • kolektiv zaměstnanců, pro které práce není pouze zaměstnáním, ale každý pracovník přináší do činnosti školy svůj osobitý vklad
 • zapojení do projektů
  • MŠMT a EU - Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol
  • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování (šablony pro MŠ a ZŠ); název aktuálního projektu: Asistent Horní Kruty III (Šablony III)
  • školní projekty

Počet žáků ve školním roce 2022/2023

I. třída:

 • 1. ročník - 7 žáků

II. třída

 • 2. ročník - 8 žáků
 • 3. ročník - 7 žáků

III. třída

 • 4. ročník - 5 žáků
 • 5. ročník - 8 žáků

Celkem: 35 žáků

Ve škole pracuje 7 pedagogů a 3 provozní zaměstnanci.  kontakty-1/

Při volnočasových kroužcích tým doplňují zkušení externisté.

Škola sdružuje tyto součásti

 • základní škola
 • školní družina

(školní jídelna je v budově MŠ, která smluvně zajišťuje stravování žáků ZŠ).